UBND HUYỆN TUY AN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số:   205  /QĐ-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

Tuy An, ngày   11      tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc trong hoạt động cơ quan

Phòng GDĐT huyện Tuy An

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUY AN

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND huyện Tuy An Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND huyện Tuy An về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc ở các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện năm 2021;

Theo đề nghị của bộ phận Thống kê Kế hoạch và Văn phòng Phòng GDĐT.

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc trong hoạt động cơ quan Phòng GDĐT huyện Tuy An.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Các bộ phận, công chức, viên chức và người lao động Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường học trực thuộc căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Hệ thống iOffice;

- Lưu: VT, VP.Tâm(2).

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Anh Vương

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN PHÒNG GDĐT

(Ban hành kèm theo Quyết định số   205   /QĐ-PGDĐT ngày  11  /  8  /2021

 

Chương I: VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1.

          1. Phòng GDĐT là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

          2. Phòng GDĐT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chương II: TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều  2.

          1. Lãnh đạo Phòng GDĐT: 02 người (01 Trưởng phòng GDĐT; 01 Phó) Trưởng phòng do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm.

          2. Các bộ phận chuyên môn: 07 người

          2.1. Bộ phận Văn phòng: 01 người.

          2.2. Bộ phận Đoàn Đội, Tổng hợp, thi đua-khen thưởng, thường trực các cuộc vận động: 01 người.

          2.3. Bộ phận Kế toán: 01 người.

          2.4. Bộ phận QLKH, CSVC, TKKH, kiểm tra: 02 người.

          2.5. Bộ phận chuyên môn: MN, Tiểu học, THCS: 02 người.

          2.6. Bộ phận bảo vệ, phục vụ: 02 người.

3. Nhiệm vụ của các bộ phận

          3.1. Bộ phận Văn phòng

- Phụ trách công nghệ thông tin, Website ngành, báo cáo tháng, báo cáo đột xuất; in ấn tài liệu; mua, quyết toán văn phòng phẩm cơ quan; Công tác cải cách hành chính – ISO, kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính; Dịch vụ hành chính công...

          - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác Văn thư-Lưu trữ; bảo quản con dấu, khóa lưu chứng thư số cơ quan; bảo mật tài liệu lưu trữ của cơ quan Phòng GDĐT; kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo ký phát hành;

  - Quản lý chung phần mềm hệ thống văn bản điều hành VNPT;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo đúng quy định của pháp luật.

          3.2. Bộ phận Đoàn Đội, Tổng hợp, thi đua-khen thưởng, thường trực các cuộc vận động

          - Triển khai các nhiệm vụ liên quan về công tác Đoàn Đội, các hoạt động phong trào, Văn nghệ-TDTT...;

          - Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu của Lãnh đạo và cấp trên, thực hiện công tác tổng hợp của ngành; tổng hợp báo cáo cho các cấp công tác quý, 6 tháng, năm;

- Tham mưu cho Trưởng phòng và Hội đồng TĐ-KT của ngành trong công tác đánh giá, phân loại, xét và đề nghị công nhận chính xác các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân và xét kỷ niệm chương vì SNGD cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong và ngoài ngành;

- Phụ trách công tác an toàn giao thông; theo dõi và báo cáo công tác khuyến học và hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo đúng quy định của pháp luật.

          3.3. Bộ phận Kế toán- Tài vụ

          - Tham mưu giúp Trưởng phòng trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí có hiệu quả, đúng nguyên tắc và bảo đảm kịp thời cho mọi hoạt động của cơ quan Phòng GDĐT và toàn ngành;

          - Thực hiện đầy đủ và đúng các qui định về thủ tục thu-chi tài chính trong ngành; kiểm tra, hướng dẫn kế toán các đơn vị trường học thu-chi đúng nguyên tắc kế toán-tài chính; quản lý chặt chẽ hồ sơ tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật;

          - Tổng hợp, lập dự toán và kế hoạch kinh phí hàng năm phù hợp với yêu cầu phát triển toàn diện của sự nghiệp giáo dục;

          - Phối hợp bộ phận QLKH để thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công  theo đúng quy định của pháp luật.

          3.4. Bộ phận QLKH, CSVC, TKKH

          a) Bộ phận quản lý kế hoạch

          - Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ CC,VC&NLĐ cơ quan Phòng GDĐT;

          - Tổng hợp và theo dõi kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của CC,VC&NLĐ toàn ngành và đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, giáo viên;

          - Tổng hợp giúp Trưởng phòng phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả việc quản lý CC,VC&NLĐ trong ngành như: điều động, thuyên chuyển, bố trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật công CC, VC và NLĐ;

          - Tổng hợp giúp Trưởng phòng phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện trong công tác đánh giá, xếp loại CBQL trường học hằng năm;

          - Tổng hợp đầy đủ và đảm bảo đúng quy định hồ sơ xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên nghề cho CC, VC&NLĐ toàn ngành; thực hiện kịp thời việc đề xuất giải quyết chế độ hưu cho CC, VC và NLĐ;

          - Thực hiện việc đề xuất của CC, VC và NLĐ về chế độ phép theo quy định hiện hành;

          - Phối hợp với bộ phận kế toán Phòng GDĐT để thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành;

          - Phối hợp với bộ phận TKKH Phòng GDĐT trong công tác phát triển trường lớp học hằng năm;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo đúng quy định của pháp luật.

          b) Bộ phận CSVC, TKKH, kiểm tra

          - Tham mưu Trưởng phòng trong việc thực hiện kế hoạch tăng cường CSVC trường học trong từng năm học và kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, kế hoạch phát triển giáo dục trung hạn, dài hạn (khi có yêu cầu);

          - Phối hợp với bộ phận kế toán Phòng GDĐT để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm các quy trình về thủ tục công tác sửa chữa, xây dựng CSVC trường học; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tăng cường mua sắm trang thiết bị, sách giáo khoa phục vụ hoạt động dạy và học, triển khai công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia;

- Phụ trách cơ sở vật chất cơ quan, phòng chống cháy nổ; theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới; phụ trách phong trào Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn; tham mưu với lãnh đạo giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, hỗ trợ gạo cho người học;

          - Theo dõi, kiểm tra chất lượng các công trình tu sửa, xây dựng trường học bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng GDĐT triển khai, thực hiện công tác kiểm tra trường học và kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng các văn bản hướng dẫn và Luật khiếu nại tố cáo;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công  theo đúng quy định của pháp luật.

          3.5. Bộ phận chuyên môn: Mầm non, Tiểu học và THCS

Tham mưu giúp Lãnh đạo Phòng GDĐT chỉ đạo thực hiện

- Các hoạt động giáo dục, dạy học các bậc học MN, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện;

          - Tổ chức thực hiện đúng quy định về công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS hằng năm;

          - Tham gia kiểm tra hoạt động của các đơn vị trường học trực thuộc;

          - Quản lý, theo dõi công tác xây dựng thư viện chuẩn, KĐCLGD và trường chuẩn;

          - Triển khai và thực hiện có chất lượng công tác PCGD-XMC trên địa bàn huyện;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công  theo đúng quy định của pháp luật;

- Tham gia trực giải quyết công việc tại bộ phận một cửa của UBND huyện.

          3.6. Bộ phận phục vụ, bảo vệ

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, giữ gìn tài sản, không để xảy ra mất mát, thất thoát;

- Có biện pháp kịp thời ngăn ngừa các đối tượng xấu vào cơ quan làm mất an ninh trật tự;

          - Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Phòng GDĐT và Công an những đối tượng khả nghi, trộm cắp và có những ý đồ xấu để có biện pháp xử lý, ngăn chặn hiệu quả;

          - Giữ gìn vệ sinh cơ quan luôn sạch đẹp, chăm sóc cây cảnh, kịp thời đề xuất sửa chữa hệ thống điện, nước khi bị hư hỏng và đề nghị các biện pháp sử dụng hợp lý, phục vụ tốt cho hoạt động cơ quan;

          - Bảo đảm tốt công tác vệ sinh, phục vụ điện nước, trang trí cho các buổi họp, hội nghị;

          - Kịp thời báo cáo những việc không bình thường xảy ra ngoài giờ hành chính ở cơ quan Phòng GDĐT cho Lãnh đạo biết để có hướng xử lý;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo đúng quy định của pháp luật.

Chương III: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 3. Nguyên tắc và chế độ làm việc

          1. Phòng GDĐT làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Trưởng phòng là người lãnh đạo cao nhất trong cơ quan Phòng GDĐT và ngành GDĐT huyện; chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT. Trưởng phòng GDĐT chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Sở GDĐT Phú Yên và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng GDĐT.

          2. Giúp việc cho Trưởng phòng là Phó trưởng phòng. Phó trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng trực tiếp phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

          3. Khi Trưởng phòng đi công tác ngoài tỉnh thì uỷ quyền cho Phó Trưởng phòng xử lý công việc theo sự phân công và uỷ quyền của Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng đi công tác, đi cơ sở thì báo cho Trưởng phòng biết, Phó Trưởng phòng khi được phân công đi họp, dự hội nghị... có trách nhiệm về phản ảnh, trao đổi đầy đủ, chính xác, kịp thời nội dung công việc cho Trưởng phòng.

          4. Khi Trưởng phòng phân công Phó Trưởng phòng dự hội nghị và chủ trì các cuộc họp của ngành tổ chức, nếu nội dung đã được Trưởng phòng thống nhất trước thì ý kiến kết luận của Phó Trưởng phòng được xem như ý kiến Trưởng phòng. Phó Trưởng phòng không kết luận và giải quyết vấn đề theo quan điểm cá nhân khi chưa có sự bàn bạc thống nhất với Trưởng phòng hoặc chưa thống nhất trong cuộc họp Lãnh đạo Phòng.

          5. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm triển khai công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách với tinh thần chủ động, sáng tạo trên cơ sở có sự bàn bạc thống nhất với Trưởng phòng về nội dung, biện pháp và thời gian thực hiện (trao đổi thống nhất trực tiếp với Trưởng phòng hoặc thống nhất trong cuộc họp lãnh đạo phòng). Sau khi triển khai thực hiện công tác được phân công có trách nhiệm báo cáo cho Trưởng phòng biết về kết quả đã giải quyết.

          6. Khi viết bài đăng báo, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương của ngành phải có sự thống nhất của Trưởng phòng.

          7. Việc xét nâng lương, biên chế, thi đua-khen thưởng, kỷ luật cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong ngành được thành lập hội đồng theo đúng thành phần làm tư vấn cho Trưởng phòng. Hội đồng thi đua-khen thưởng-kỷ luật hoạt động theo nguyên tắc quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

          8. Việc duyệt và ký phát hành các văn bản của Phòng GDĐT: Được thực hiện theo nguyên tắc sau:

          - Các nội dung văn bản, nội dung triển khai công tác của Phòng GDĐT đều phải được thống nhất với Trưởng phòng trước khi phát hành;

          - Trưởng phòng ký các quyết định, các văn bản liên quan về công tác nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, tài chính, thi đua-khen thưởng-kỷ luật, kế hoạch, các chương trình kế hoạch và báo cáo công tác tháng, quý, 6 tháng, năm của toàn ngành (trường hợp Trưởng phòng uỷ quyền cho Phó Trưởng phòng ký thì Trưởng phòng có ý kiến cụ thể, trực tiếp với Phó Trưởng phòng và bộ phận có liên quan); Trưởng phòng có thẩm quyền duyệt và ký các văn bản của Phòng phát hành;

          - Trưởng phòng uỷ quyền cho Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm duyệt và ký các văn bản triển khai công tác thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách (có sự bàn bạc thống nhất với Trưởng phòng về những nội dung cơ bản);

          - Trường hợp khi duyệt văn bản Phó Trưởng phòng và chuyên viên chưa thống nhất với nhau về nội dung văn bản thì cả 2 cùng làm việc với Trưởng phòng để giải quyết.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GDĐT

          1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng GDĐT

Thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An ban hành kèm theo Quyết định số: 374/ QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND huyện Tuy An.

          - Chủ tài khoản của Phòng GDĐT;

          - Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan được ban hành kèm theo Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ.

          2. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Trưởng phòng GDĐT

          Giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng.

          Điều 5. Trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Phòng GDĐT

  1. Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người phụ trách trực tiếp và trước người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị về việc thi hành nhiệm vụ của mình. Trong khi thi hành công vụ, công chức, viên chức và người lao động được trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo và hướng dẫn của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Công chức, viên chức và người lao động được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.

3. Thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị đoàn kết, trong sạch và vững mạnh.

4. Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án của cơ quan, đơn vị khi được yêu cầu.

5. Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của cơ quan, trường học. Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ và nội bộ cơ quan được ban hành hàng năm.

          6. Giờ lao động hàng ngày thực hiện theo quy định Nhà nước.

                   - Sáng :    7g00  → 11g30’

                   - Chiều: 13g30’ → 17g00’.

          7. Việc nghỉ phép năm và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động

          - Nghỉ phép năm: Được giải quyết cơ bản vào cuối năm học. Cá nhân đăng ký thời gian nghỉ phép với bộ phận quản lý kế hoạch, bộ phận quản lý kế hoạch chịu trách nhiệm lập danh sách đăng ký nghỉ phép của công chức, viên chức và người lao động, trình Trưởng phòng xem xét quyết định thời gian nghỉ cho phù hợp để vừa đảm bảo chế độ nghỉ phép của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan vừa đảm bảo hoạt động cơ quan phòng được tiến hành bình thường;

          - Nghỉ vì việc riêng: Có đơn xin phép và phải được sự đồng ý của Trưởng phòng, sau khi Trưởng phòng thống nhất, cá nhân phải chuyển đơn cho bộ phận Văn phòng lưu và theo dõi ghi lịch công tác;

          Tùy  theo tình hình thực tế hoạt động của cơ quan, Trưởng phòng sẽ có kế hoạch phân công trực cơ quan. Mỗi công chức, viên chức và người lao động cơ quan Phòng phải tham gia trực hành chính vào thứ Bảy. Thời gian trực sẽ nghỉ bù vào ngày khác trong tuần (trừ thứ Hai và các ngày được phân công tác, dự họp). Việc nghỉ bù về quy trình thực hiện như nghỉ vì việc riêng nêu trên.

          8. Thứ Hai hàng tuần tất cả công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan, không nghỉ bù, không đi cơ sở (trừ trường hợp đi học, đi họp hoặc công tác đột xuất).

          9. Trong giờ hành chính, công chức, viên chức sử dụng quỹ thời gian để thực hiện tốt công việc được giao và công việc chung, không làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Mỗi công chức, viên chức phải bảo đảm phòng làm việc của mình vệ sinh, sắp xếp hồ sơ khoa học, ngăn nắp. Chiều thứ Sáu hàng tuần vào lúc 16g30 tổ chức làm vệ sinh phòng làm việc, bên ngoài phòng làm việc và khu vực xung quanh cơ quan (khi thấy cần thiết).

          10. Khi cần liên hệ làm việc với các phòng ban xung quanh huyện phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng phòng và báo cho bộ phận Văn phòng theo dõi ghi bảng lịch công tác. Khi được lãnh đạo phân công đi công tác cơ sở, đi họp, liên hệ công tác với cơ quan, khi về phải báo cáo kết quả cho lãnh đạo biết.

          11. Công chức, viên chức đi công tác ngoài tỉnh phải được Trưởng phòng đồng ý. Khi có giấy mời, giấy triệu tập của cấp trên hoặc của các cơ quan, tổ chức đoàn thể, gửi trực tiếp cho cá nhân, cá nhân phải báo cáo cụ thể cho Trưởng phòng và phải được Trưởng phòng thống nhất mới thực hiện. Khi được mời giảng dạy, báo cáo chuyên đề hoặc thực hiện nhiệm vụ khác trong giờ hành chính (không do lãnh đạo Phòng phân công) phải được sự đồng ý của Trưởng phòng.

          12. Giao cho công chức phụ trách văn phòng theo dõi việc  ký xác nhận giấy đi đường khi các cơ sở trường học trực thuộc lên Phòng GDĐT quan hệ công tác.

13. Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại: Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và nâng cao kỉ cương, kỉ luật trong các cơ quan nhà nước các cấp.

Điều 6. Quy định các cuộc họp

          1. Các cuộc họp cơ quan Phòng GDĐT

          a) Họp lãnh đạo: Do Trưởng phòng triệu tập khi thấy cần thiết.

          b) Các cuộc họp khác

          - Họp giao ban các bộ phận do Trưởng phòng phụ trách: ít nhất 02 lần/tháng hoặc khi có nhu cầu;

          - Họp cơ quan Phòng GDĐT do Trưởng phòng phụ trách: 01 lần/tháng hoặc khi có nhu cầu.

          * Nội dung các cuộc họp:

           Đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện công tác trong tuần của các bộ phận, Trưởng phòng đánh giá chung các hoạt động đã thực hiện trong tuần, triển khai công tác tuần đến của cơ quan, giải quyết các kiến nghị phản ánh và các đề xuất cần thiết. Trong quá trình giải quyết công việc, khi cần thiết,Trưởng phòng sẽ hội ý trong lãnh đạo hoặc làm việc trực tiếp với Phó Trưởng phòng để giải quyết công việc hàng năm.

          * Thành phần họp lãnh đạo mở rộng gồm: Lãnh đạo Phòng GDĐT, Chủ tịch công đoàn cơ quan, Bí thư chi bộ, các bộ phận liên quan (nếu có).

          * Khi Trưởng phòng đi công tác, dự các cuộc họp do huyện, sở, tỉnh… tổ chức thì Trưởng phòng phân công cho Phó Trưởng phòng điều hành các cuộc họp.

          2. Các cuộc họp toàn ngành

          - Họp Hiệu trưởng thường kỳ 2 tháng 1 lần tùy thực tế công việc chung, nếu xét thấy cần thiết có thể triệu tập cuộc họp ngoài quy định trên. Nếu Phó Hiệu trưởng đi họp thay thì phải báo cáo trước cho lãnh đạo Phòng biết;

          - Họp Phó Hiệu trưởng:  Kế hoạch họp thực hiện theo yêu cầu công việc chuyên môn;

          - Các cuộc họp chuyên đề, hội nghị tổ chức khi có yêu cầu;

          - Tất cả các cuộc họp, hội nghị do Phòng tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc theo sự phân công của Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng.

Điều 7. Xử lý công văn, tài liệu

Thực hiện theo “Quy trình quản lý công văn đi-đến” đã đăng ký theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015  kể từ 01/01/2020 và các văn bản QPPL mới ban hành.

          Điều 8. Giải quyết các kiến nghị, các tờ trình, đơn thư khiếu nại-tố cáo

1. Hàng tháng, bộ phận Văn phòng chịu trách nhiệm nghiên cứu các báo cáo tháng của cơ sở, tổng hợp kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của cơ sở chuyển Lãnh đạo phòng xem xét giải quyết trả lời cho cơ sở chậm nhất trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận các kiến nghị. Ngoài ra, trong quá trình triển khai công tác, các công chức có trách nhiệm theo dõi phát hiện những kiến nghị vướng mắc, những thiếu sót của cơ sở báo cáo kịp thời cho Trưởng phòng để giải quyết.

2. Công chức, viên chức cơ quan Phòng GDĐT

          Khi làm việc với các cơ sở chỉ được trình bày, trao đổi những chủ trương, những vấn đề nào đó đã được Lãnh đạo phòng kết luận, triển khai hoặc trong phạm vi chuyên môn mình phụ trách đã được nắm vững.

          3. Các tờ trình của cơ sở khi được Trưởng phòng giao các bộ phận có chức năng có trách nhiệm xem xét, tham mưu, đề xuất để lãnh đạo giải quyết chậm nhất 01 tuần phải trả lời cho cơ sở.

          4. Bộ phận kiểm tra tham mưu Trưởng phòng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng trình tự và thời gian theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quy định về sử dụng phương tiện làm việc và CSVC của Phòng GDĐT

            - Về sử dụng và bảo quản máy

          + Máy photocopy giao cho bộ phận Văn phòng sử dụng và quản lý, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng;

          + Máy vi tính: Trang bị cho công chức, viên chức nào thì có trách nhiệm bảo quản, sử dụng bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật. Máy tính sử dụng cho công việc chung, nếu máy có vấn đề hư hỏng báo cáo cho công chức phụ trách CSVC kiểm tra trình lãnh đạo Phòng hướng khắc phục sửa chữa;

          + Điện thoại: Các phòng được trang bị điện thoại phải quản lý và sử dụng điện thoại với tinh thần tiết kiệm; không sử dụng điện thoại với mục đích của cá nhân;

          + Tất cả các loại tài sản khác như: Tủ hồ sơ, bàn ghế làm việc, quạt, máy lạnh trang bị tại phòng nào thì CC, VC tại phòng làm việc chịu trách nhiệm theo dõi quản lý và thực hiện kiểm kê đăng ký hàng năm theo kế hoạch của cơ quan Phòng, không được để thất thoát xảy ra. Khi hư hỏng thì phải làm báo cáo có lý do, tình trạng hư hỏng kèm giấy đề xuất cụ thể gi cho công chức ph trách sở vật chất để tham mưuTrưởng phòng giải quyết mới thực hiện việc mua sắm, sữa chữa theo đúng nhu cầu và quy định hiện hành.

Điều 10. Về công tác tài chính

          - Các bộ phận phụ trách căn cứ kế hoạch và chương trình công tác trong năm lập kế hoạch nhu cầu sử dụng kinh phí để phục vụ cho các hoạt động của ngành chuyển đến kế toán, kế toán kiểm soát xem xét ý kiến trình Trưởng phòng phê duyệt. Những nội dung nào không phù hợp hoặc chưa thống nhất theo đề xuất thì kế toán trực tiếp làm việc với Trưởng phòng để quyết định. Trường hợp xét thấy cần thiết thì Trưởng phòng sắp xếp cả 2 cùng làm việc để trình bày, Trưởng phòng quyết định cuối cùng để thực hiện;

          - Hàng tháng (từ ngày 25 tháng trước đến ngày 02 tháng sau) kế toán, thủ quỹ có trách nhiệm đối chiếu các loại hồ sơ sổ sách tài chính trình Trưởng phòng ký duyệt.

Điều 11. Về bảo mật cơ quan

          - Những công việc bảo mật thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công chức, viên chức và người lao động cơ quan không được tùy tiện vào khu vực lưu trữ hồ sơ của cơ quan khu vực chứng từ, sổ sách kế toán, két;

          - Các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực tài chính, nhân sự, kiểm tra, thi cử khi cần thiết cho người ngoài hoặc trong cơ quan xem, mượn, đối chiếu thì phải được sự đồng ý của Trưởng phòng;

          - Khi công chức, viên chức đến làm việc ngoài giờ hành chính phải xin ý kiến của lãnh đạo Phòng và báo cho bảo vệ biết. Công chức, viên chức cần nghỉ đêm đột xuất tại cơ quan thì báo cho bảo vệ, bảo vệ báo cho lãnh đạo Phòng biết.

Điều 12. Về tiếp khách

          - Khách đến liên hệ công tác không phải là lãnh đạo thì nhân viên trực bảo vệ trong giờ hành chính hướng dẫn đến các bộ phận có liên quan để giải quyết công việc; nếu khách có yêu cầu gặp lãnh đạo Phòng thì nhân viên trực bảo vệ trong giờ hành chính xin ý kiến lãnh đạo cho phép mới hướng dẫn khách đến phòng tiếp khách để lãnh đạo tiếp. Bảo vệ và công chức, viên chức trong cơ quan không để người lạ mặt tự ý vào ra cơ quan;

          - Khi CC, VC&NLĐ tiếp xúc với người nước ngoài phải thực hiện theo quy định của UBND tỉnh;

          - Cơ quan Phòng GDĐT tổ chức tiếp công dân vào sáng thứ 6 hàng tuần tại phòng họp, gồm Lãnh đạo Phòng và các bộ phận có liên quan;

          - Khi giao dịch, tiếp khách, CC, VC cơ quan Phòng cần hướng dẫn, giải thích cụ thể, rõ ràng, đúng quy định.

Điều 13. Mối quan hệ công tác với cấp trên

          - Phòng GDĐT là cơ quan chuyên môn chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện và sự chỉ đạo và hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở GDĐT;

          - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời theo định kỳ, đột xuất theo quy định và chỉ đạo của UBND huyện và Sở GDĐT Phú Yên;

          - Phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên, phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị những vấn đề không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung.

Điều 14. Mối quan hệ công tác đối với cơ quan hữu quan và cấp dưới

          1. Mối quan hệ giải quyết công việc giữa Phòng GDĐT với các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn là quan hệ phối hợp.

          2. Các trường MN, TH, TH&THCS, THCS là cơ quan cấp dưới: Phòng GDĐT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của các trường trực thuộc và chịu trách nhiệm về những khuyết điểm nếu có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng.

          3. Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc.

          4. Có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của các trường trực thuộc. Định kỳ, Trưởng phòng làm việc với Hiệu trưởng các trường hoặc khi có yêu cầu. Thực hiện tốt thông tin 2 chiều và khi cần thiết phải cử công chức đến trường làm việc, trao đổi, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; đồng thời xử lý đúng mức những công chức báo cáo không trung thực và phản ánh thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến việc lãnh đạo điều hành của cơ quan Phòng GDĐT.

Điều 15. Mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Phòng GDĐT với cấp uỷ Đảng và các đoàn thể quần chúng

1. Đối với cấp uỷ Đảng: Là mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo về định hướng, để đảm bảo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

2- Đối với tổ chức Công đoàn là mối quan hệ phối hợp cùng lãnh đạo, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt công việc được giao.

Điều 16. Mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Phòng GDĐT với các bộ phận thuộc phòng: Là mối quan lệ lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp.

          Các bộ phận, công chức, viên chức cơ quan Phòng có nhiệm vụ thực hiện sự phân công, chỉ đạo của lãnh đạo Phòng và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công với Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công tác đó.

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Quy chế làm việc trong hoạt động cơ quan Phòng GDĐT Tuy An được áp dụng cho mọi công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Phòng GDĐT và các trường trực thuộc Phòng GDĐT quản lý./.