NỘI QUI, QUY CHẾ LÀM VIỆC

TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN PHÒNG GDĐT

 

Căn cứ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện ban hành kèm theo Thông tư 11/2015/TTLB-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ.  Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An (sau đây gọi tắt là PGDĐT) xây dựng Nội qui, quy chế làm việc trong hoạt động cơ quan như sau:

 

 

Chương I: TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Điều  1:

            1- Lãnh đạo PGDĐT Tuy An gồm: 03 người: 01 Trưởng phòng; 02 Phó trưởng  phòng do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm.

            2- Các bộ phận chuyên môn gồm có:

            - Bộ phận tổ chức cán bộ và chính sách: 02 người.

- Bộ phận văn thư-lưu trữ, in ấn: 01 người.

            - Bộ phận Tổng hợp, thanh tra, thi đua-khen thưởng, các cuộc vận động: 01 người.

            - Bộ phận bảo vệ, phục vụ: 02 người.

            - Bộ phận tài vụ: kế toán, thủ quỹ, thủ kho: 01 người.

            - Bộ phận CSVC - thống kê, kế hoạch: 01 người.

- Bộ phận chuyên môn: THCS, TH, MN, PCGD-XMC, Đoàn đội, Công nghệ thông tin: 03 người.

3- Nhiệm vụ của các bộ phận:

            a) Bộ phận tổ chức cán bộ và chính sách:

            - Tham mưu giúp cho Trưởng phòng triển khai thực hiện có hiệu quả việc quản lý, điều động, thuyên chuyển, bố trí công tác, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của các trường học trong huyện; thực hiện đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý; xây dựng kế hoạch, quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục huyện; nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm (cán bộ PGDĐT và CBQL các trường học).

- Tham mưu cho Trưởng phòng thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

            b) Bộ phận văn thư –in ấn:

- Phụ trách Website ngành, báo cáo tháng, đột xuất; in ấn tài liệu; mua, quyết toán văn phòng phẩm cơ quan.

            - Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác văn thư, bảo quản con dấu; lưu trử, bảo mật chu đáo các tài liệu.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phân công.

c) Bộ phận Tổng hợp, thanh tra, thi đua-khen thưởng, TT các cuộc vận động.

            - Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu của Lãnh đạo và cấp trên, lập kế hoạch công tác, thực hiện công tác tổng hợp, thống kê các số liệu của ngành giáo dục huyện.

- Xây dựng chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng, năm.

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng triển khai, thực hiện công tác thanh tra trường học và thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT và Luật khiếu nại-tố cáo.

Tham mưu giúp Trưởng phòng và HĐTĐ-KT của ngành đánh giá, phân loại, xét và đề nghị công nhận chính xác các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân và xét kỷ niệm chương vì SNGD cho cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

d) Bộ phận phục vụ, bảo vệ:

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, giữ gìn tài sản, không để xảy ra mất mát, thất thoát.

- Có biện pháp kịp thời ngăn ngừa các dối tượng xấu vào cơ quan làm mất an ninh trật tự.

            - Kịp thời báo cáo Lãnh đạo phòng và Công an những đối tượng khả nghi, trộm cắp và có những ý đồ xấu để có biện pháp xử lý, ngăn chặn có hiệu quả.

            - Giữ gìn vệ sinh cơ quan luôn sạch đẹp, kịp thời đề xuất sửa chữa hệ thống điện nước khi bị hư hỏng và đề nghị các biện pháp sử dụng hợp lý, phục vụ tốt cho hoạt động cơ quan.

            - Bảo đảm tốt công tác vệ sinh, phục vụ điện nước, trang trí cho các buổi họp, hội nghị.

            - Kịp thời báo cáo những việc không bình thường xảy ra ngoài giờ hành chính ở cơ quan PGDĐT cho Lãnh đạo biết để có hướng xử lý.

- Thực hiện tốt công tác khác khi được phân công.

            e) Bộ phận tài vụ:

            - Tham mưu giúp Trưởng phòng trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí có hiệu quả, đúng nguyên tắc và bảo đảm kịp thời cho mọi hoạt động của cơ quan phòng và toàn ngành.

            - Thực hiện đầy đủ và đúng các qui định về thủ tục thu-chi tài chính trong ngành, kiểm tra, hướng dẫn kế toán các đơn vị trường học thu-chi đúng nguyên tắc kế toán-tài chính; quản lý chặt chẽ hồ sơ tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật.

            - Tổng hợp, lập dự toán và kế hoạch kinh phí hàng năm phù hợp với yêu cầu phát triển toàn diện của sự nghiệp giáo dục.

            - Phối hợp chặt chẽ với bộ phận tổ chức cán bộ để thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

            g) Bộ phận CSVC-thống kê, kế hoạch:

            - Tham mưu giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện kế hoạch tăng cường CSVC-Kĩ thuật trường học trong từng năm học, bảo đảm đủ trường, lớp học trong những năm trước mắt và lâu dài, kiên cố hoá theo hướng trường chuẩn Quốc gia. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, các kế hoạch phát triển giáo dục dài hạn …(khi có yêu cầu).

            - Phối hợp chặt chẽ với bộ phận tài vụ để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm các quy trình về thủ tục công tác tu sửa, xây dựng CSVC trường học.

            - Theo dõi, kiểm tra chất lượng các công trình tu sửa, xây dựng trường học bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định của các cơ quan chức năng.

            - Phối hợp với tài vụ tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tăng cường trang thiết bị, sách giáo khoa phục vụ hoạt động dạy và học, triển khai công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phụ trách cơ sở vật chất cơ quan.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

h) Bộ phận chuyên môn , PCGD-XMC, Đoàn đội, Công nghệ thông tin:

            Tham mưu giúp Lãnh đạo Phòng chỉ đạo thực hiện:

            - Hoạt động dạy học các bậc học MN,TH,THCS trên địa bàn huyện.

            - Tổ chức tốt việc xét duyệt kết quả tốt nghiệp bậc THCS theo các quy định của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.

            - Kiểm tra hoạt động chuyên môn, toàn diện trường học và giáo viên.

            - Triển khai và thực hiện có chất lượng công tác PCGD-XMC trên địa bàn huyện.

            - Triển khai các nhiệm vụ liên quan về công tác Đoàn đội, các hoạt động phong trào, văn nghệ - thể dục thể thao…

            - Triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong công tác quản lí và dạy học.    

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

Chương II: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 2: Nguyên tắc và chế độ làm việc

            1- PGDĐT làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Trưởng phòng là người lãnh đạo cao nhất trong cơ quan PGDĐT và ngành GDĐT huyện; chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan PGDĐT và các đơn vị trực thuộc PGDĐT. Trưởng phòng GDĐT chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, UBND huyện, Sở GDĐT Phú yên và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

            2- Giúp việc cho Trưởng phòng là các Phó trưởng phòng. Các Phó trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng trực tiếp phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

            3- Trưởng, Phó trưởng phòng được phân công sinh hoạt theo từng tổ công tác, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác của tổ và các thành viên trong tổ mình tham gia sinh hoạt.

            4- Khi Trưởng phòng đi công tác ngoài tỉnh thì uỷ quyền cho 01 Phó trưởng phòng xử lý công việc theo sự phân công và uỷ quyền của Trưởng phòng. Phó trưởng phòng đi công tác, đi cơ sở thì báo cho Trưởng phòng biết, Phó trưởng phòng khi được phân công đi họp, dự hội nghị.. .có trách nhiệm về phản ảnh, trao đổi đầy đủ, chính xác, kịp thời nội dung công việc cho Trưởng phòng.

            5- Khi Trưởng phòng phân công Phó trưởng phòng dự hội nghị và chủ trì các cuộc họp của ngành tổ chức, nếu nội dung đã được Trưởng phòng thống nhất trước thì ý kiến kết luận của Phó trưởng phòng được xem như ý kiến Trưởng phòng, Phó trưởng phòng không kết luận và giải quyết vấn đề theo quan điểm cá nhân khi chưa có sự bàn bạc thống nhất với Trưởng phòng hoặc chưa thống nhất trong cuộc họp Lãnh đạo phòng.

            6- Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm triển khai công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách với tinh thần chủ động, sáng tạo trên cơ sở có sự bàn bạc thống nhất với Trưởng phòng về nội dung, biện pháp và thời gian thực hiện (trao đổi thống nhất trực tiếp với Trưởng phòng hoặc thống nhất trong cuộc họp lãnh đạo phòng). Sau khi triển khai thực hiện công tác được phân công có trách nhiệm báo cáo cho Trưởng phòng biết về kết quả đã giải quyết.

            7- Khi viết bài đăng báo, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương của ngành phải có sự thống nhất của Trưởng phòng.

            8- Khi giải quyết về công tác tổ chức nhân sự: Đề bạt, bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển, phân công nhiệm sở cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành; chọn cán bộ, giáo viên đi học, đào tạo, bồi dưỡng đều được thông qua lãnh đạo phòng, những trường hợp cụ thể và cần thiết thì cán bộ tổ chức tham mưu cho Trưởng phòng quyết định, Trưởng phòng thông báo cho lãnh đạo phòng biết sau đó.

            9- Việc xét nâng lương, biên chế, thi đua-khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong ngành được thành lập hội đồng theo đúng thành phần làm tư vấn cho Trưởng phòng. Hội đồng thi đua-khen thưởng-kỷ luật hoạt động theo nguyên tắc quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

            10- Việc duyệt và ký phát hành các văn bản của PGDĐT: Được thực hiện theo nguyên tắc sau:

            - Các nội dung văn bản, nội dung triển khai công tác của PGDĐT đều phải được thống nhất với Trưởng phòng trước khi phát hành.

            - Trưởng phòng ký các quyết định, các văn bản liên quan về công tác tổ chức nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, tài chính, thi đua-khen thưởng-kỷ luật, kế hoạch, các chương trình kế hoạch và báo cáo công tác tháng, quý, 6 tháng, năm của toàn ngành (trường hợp Trưởng phòng uỷ quyền cho Phó trưởng phòng ký thì Trưởng phòng có ý kiến cụ thể, trực tiếp với Phó trưởng phòng và bộ phận có liên quan); Trưởng phòng có thẩm quyền duyệt và ký các văn bản của phòng phát hành.

            - Trưởng phòng uỷ quyền cho các Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm duyệt và ký các văn bản triển khai công tác thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách (có sự bàn bạc thống nhất với Trưởng phòng về những nội dung cơ bản).

            - Trường hợp khi duyệt văn bản Phó trưởng phòng và chuyên viên chưa thống nhất với nhau về nội dung văn bản thì cả 2 cùng làm việc với Trưởng phòng để giải quyết.

Điều 3: Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng, Phó phòng GDĐT.

            1- Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng phòng GDĐT:

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện, ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của phòng và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó;

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện về tổ chức, hoạt động giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với Trưởng phòng khác và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

            - Làm chủ tài khoản của PGDĐT.

            - Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan được ban hành kèm theo Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ.

            2- Trách nhiệm, quyền hạn của Phó trưởng phòng GDĐT:

            Giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng; 

Điều 4: Trách nhiệm của các Tổ trưởng:

            1- Quản lý các thành viên của tổ về tư tưởng chính trị, lao động, chuyên môn, cơ sở vật chất, có trách nhiệm quản lý nền nếp sinh hoạt làm việc, thời gian lao động hằng ngày của các thành viên trong tổ theo quy định về lề lối làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các thành viên trong tổ đã được lãnh đạo phòng và tổ phân công. Chịu trách nhiệm về sự vắng mặt không lý do của tổ viên.

            2- Xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần của tổ mình để trình lãnh đạo phụ trách duyệt vào đầu năm học, đầu tháng, đầu tuần.

            3- Chủ trì các cuộc họp tổ để tổng hợp nhận xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của các thành viên trong tổ. Xây dựng kế hoạch công tác tuần của tổ trình bày trong cuộc họp giao ban lãnh đạo mở rộng.

            4- Kịp thời đề xuất với Lãnh đạo với những giải pháp nhằm cải tiến về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của cơ quan phòng, ngành. Khi có nhu cầu trang bị bổ sung các phương tiện làm việc, tổ trưởng phải có giấy đề xuất với tổ thẩm định, bộ phận tài vụ để trình Trưởng phòng duyệt thực hiện.

            5- Tổ chức tốt việc phối hợp với tổ khác trong cơ quan để giải quyết có hiệu quả những chủ trương, kế hoạch công tác do Lãnh đạo phòng triển khai. Tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong tổ mình phụ trách, giữa các thành viên tổ này với các thành viên tổ khác khi giải quyết những công việc có liên quan đến nhiều tổ, nhiều thành viên. Đối với công việc có liên quan đến nhiều tổ thì giao cho một tổ chủ công và báo cáo cho một Phó trưởng phòng chủ trì phối hợp để tổ chức thực hiện.

            6- Tổ trưởng tổ Hành chính - tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình công tác của cơ quan, toàn ngành (tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm) thông báo trong các cuộc họp cơ quan phòng và toàn ngành; lên lịch công tác của cơ quan, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục của toàn ngành; xây dựng kế hoạch công tác tháng, năm của toàn ngành; kịp thời thực hiện các báo cáo định kỳ cho cấp trên; phân công theo dõi chặt chẽ công tác bảo vệ cơ quan phòng (trong và ngoài giờ hành chính), bảo vệ tài sản cơ quan, chăm sóc cây cảnh, vệ sinh môi trường khu làm việc và bên ngoài các phòng làm việc.

            7- Tổ trưởng tổ chuyên môn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kịp thời các kế hoạch công tác chuyên môn của phòng và toàn ngành theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo phòng; tích cực nghiên cứu nắm chắc phương pháp soạn giảng các bộ môn, các quy chế, quy định về chuyên môn dạy học, chủ động đề xuất, tham mưu với lãnh đạo về những giải pháp, biện pháp để thực hiện đạt mục tiêu giáo dục và đào tạo của ngành trong từng năm học.

            Điều 5: Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

   1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người phụ trách trực tiếp và trước người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị về việc thi hành nhiệm vụ của mình. Trong khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức được trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo và hướng dẫn của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Đối với viên chức được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật, được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

3. Thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

4. Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án của cơ quan, đơn vị khi được yêu cầu.

5. Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ và nội bộ cơ quan.

            6- Giờ lao động hàng ngày thực hiện theo quy định nhà nước.

                        - Sáng :    7g00 → 11g30’

                        - Chiều: 13g30’ → 17g00’.

            7- Việc nghỉ phép năm và nghỉ việc riêng của cán bộ, công chức:

            - Nghỉ phép năm: Được giải quyết cơ bản vào cuối năm học. Cá nhân đăng ký thời gian nghỉ phép với tổ trưởng, tổ trưởng lập danh sách đăng ký nghỉ phép năm của tổ mình gửi cho bộ phân tổ chức; bộ phận tổ chức trình Trưởng phòng xem xét quyết định thời gian nghỉ cho phù hợp để vừa đảm bảo chế độ nghỉ phép của cán bộ, công chức cơ quan PGDĐT vừa đảm bảo hoạt động cơ quan phòng được tiến hành bình thường.

            - Nghỉ vì việc riêng: Có đơn xin phép, có ý kiến của tổ trưởng và trình Trưởng phòng giải quyết. Sau khi Trưởng phòng thống nhất, cá nhân chuyển đơn cho tổ trưởng lưu. Tổ trưởng báo cho Phó trưởng phòng phụ trách biết việc nghỉ riêng của thành viên trong tổ. Nghỉ dưới 3 ngày giao cho Phó trưởng phòng (sinh hoạt ở tổ), giải quyết sau đó thông tin lại cho Trưởng phòng biết.

            Tuỳ theo tình hình thực tế hoạt động của cơ quan Trưởng phòng sẽ có kế hoạch phân công trực cơ quan. Mỗi CB,CC cơ quan phòng phải tham gia trực hành chính vào ngày thứ 7. Thời gian trực sẽ nghỉ bù vào ngày khác trong tuần (trừ ngày thứ 2 và các ngày được phân công tác, dự họp). Việc nghỉ bù giao cho cá nhân thống nhất với tổ trưởng để bố trí. Tổ trưởng báo cáo việc nghỉ bù trong cuộc họp giao bao lãnh đạo mở rộng.

            8- Ngày thứ 2 hàng tuần tất cả CB, CC chủ yếu làm việc tại cơ quan, không nghỉ bù, không đi cơ sở (trừ trường hợp đi học, đi họp).

            9- Đi liên hệ nắm thông tin ở cơ sở, các cơ quan trong huyện, thành phố, Thị xã, các huyện trong tỉnh phải được lãnh đạo phòng phụ trách đồng ý và phân công. Đi công tác ngoài tỉnh phải được Trưởng phòng đồng ý.

            10- Khi được lãnh đạo phân công đi công tác cơ sở, đi họp, liên hệ công tác với cơ quan, khi về phải báo cáo kết qủa cho lãnh đạo biết.

            11- Trong giờ hành chính CB,CC phải sử dụng quỹ thời gian để thực hiện tốt công việc được giao và công việc chung, không làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Mỗi CB,CC phải bảo đảm phòng làm việc của mình vệ sinh, sắp xếp hồ sơ khoa học, ngăn nắp. Chiều thứ 6 hàng tuần vào lúc 16g tổ chức làm vệ sinh phòng làm việc, bên ngoài phòng làm việc và khu vực xung quanh cơ quan (khi thấy cần thiết).

            12- Khi có giấy mời, giấy triệu tập của cấp trên hoặc của các cơ quan, tổ chức đoàn thể, gửi trực tiếp cho cá nhân, cá nhân phải báo cáo cụ thể cho Trưởng phòng phải được Trưởng phòng thống nhất mới thực hiện. Khi được mời giảng dạy, báo cáo chuyên đề hoặc thực hiện nhiệm vụ khác (không do lãnh đạo phòng phân công) trong giờ hành chính phải được sự đồng ý của Trưởng phòng.

            13- Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị số: 23-CT/TU ngày 03 tháng 6 năm 2013 của  Ban Thường vụ tỉnh uỷ Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Điều 6: Quy định các cuộc họp.

            1- Các cuộc họp cơ quan PGDĐT.

            a) Họp lãnh đạo: Do trưởng phòng triệu tập khi thấy cần thiết.

            b) Các cuộc họp khác:

            - Họp tổ do tổ trưởng phụ trách: 01 lần / tháng hoặc khi có nhu cầu.

            - Họp giao ban lãnh đạo mở rộng do Trưởng phòng phụ trách: 01 lần / tháng hoặc khi có nhu cầu.

            - Họp cơ quan PGDĐT do Trưởng phòng phụ trách: 01 lần / tháng hoặc khi có nhu cầu.

            * Nội dung các cuộc họp:

             Đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện công tác trong tuần của từng tổ, Trưởng phòng đánh giá chung các hoạt động đã thực hiện trong tuần, triển khai công tác tuần đến của cơ quan, giải quyết các kiến nghị phản ánh và các đề xuất cần thiết. Trong quá trình giải quyết công việc, khi cần thiết Trưởng phòng sẽ hội ý trong lãnh đạo hoặc làm việc trực tiếp với Phó trưởng phòng để giải quyết công việc hàng năm.

            * Thành phần họp lãnh đạo mở rộng gồm: Lãnh đạo PGDĐT, các tổ trưởng, chủ tịch hoặc PCT công đoàn ngành, Chủ tịch CĐ cơ quan, Bí thư chi bộ, các bộ phận liên quan (nếu có).

            * Khi Trưởng phòng đi công tác, dự các cuộc họp do huyện, sở, tỉnh… tổ chức thì Trưởng phòng phân công cho một đ/c Phó trưởng phòng điều hành các cuộc họp.

            2- Các cuộc họp toàn ngành:

            - Họp Hiệu trưởng thường kỳ 2 tháng 1 lần tùy thực tế công việc chung xét thấy cần thiết thì có thể triệu tập cuộc họp ngoài quy định trên. Nếu Phó hiệu trưởng đi họp thay thì phải báo cáo trước cho lãnh đạo biết.

            - Họp Phó hiệu trưởng:  Kế hoạch họp thực hiện theo yêu cầu công việc chuyên môn.

            - Các cuộc họp chuyên đề, hội nghị tổ chức khi có yêu cầu.

            - Tất cả các cuộc họp, hội nghị do phòng tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc theo sự phân công của Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng.

Điều 7: Xử lý công văn, tài liệu: Thực hiện theo “Quy trình quản lý công văn đi-đến” đã đăng ký theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000  kể từ 01/01/2009.

            Điều 8: Giải quyết các kiến nghị, các tờ trình, đơn thư khiếu nại-tố cáo:

            1- Hàng tháng tổ Hành chính - Tổng hợp chịu trách nghiên cứu các báo cáo tháng của cơ sở, tổng hợp kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của  cơ sở chuyển cho Lãnh đạo phòng xem xét giải quyết trả lời cho cơ sở  chậm nhất trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận các kiến nghị. Ngoài ra trong quá trình triển khai công tác, các CB, chuyên viên có trách nhiệm theo dõi phát hiện những kiến nghị vướng mắc, những thiếu sót của cơ sở báo cáo kịp thời cho Trưởng phòng để giải quyết.

            2- Các thành viên trong cơ quan PGDĐT:

            Khi quan hệ làm việc với các cơ sở chỉ được trình bày, trao đổi những chủ trương công tác, những kiến nghị trả lời với cơ sở về những vấn đề nào đó đã được Lãnh đạo phòng kết luận, triển khai hoặc trong phạm vị chuyên môn mình phụ trách đã được nắm vững.

            3- Các tờ trình của cơ sở khi được Trưởng phòng giao các bộ phận có chức năng có trách nhiệm xem xét, tham mưu đề xuất để lãnh đạo giải quyết chậm nhất 2 tuần phải trả lời cho cơ sở.

            4- Bộ phận thanh tra tham mưu Trưởng phòng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng trình tự và thời gian quy định của pháp luật.

Điều 9:  Quy định về sử dụng phương tiện làm việc và cơ sở vật chất của PGDĐT:

                - Về sử dụng và bảo quản máy:

            + Máy phtocopy phòng văn thư giao cho đ/c Nguyễn Thị Thu Tâm sử dụng và quản lý, chịu trách nhiệm trước tổ trưởng tổ HC-TH. Nếu trong quá trình photocopy đ/c Tâm vắng có lý do, Tổ trưởng tổ HC-TH báo Trưởng phòng phân công cho đ/c khác sử dụng. Các văn bản do các bộ phận khác mang đến để nhân bản thì đ/c Tâm thực hiện gửi cho các đơn vị, cá nhân theo đúng nghiệp công tác văn thư-lưu trử.

            + Máy vi tính: trang bị cho đ/c nào thì đ/c đó chịu trách nhiệm bảo quản sử dụng bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật. Máy tính sử dụng cho công việc chung (nếu máy có vấn đề hư hỏng báo cáo cho đ/c Cảnh kiểm tra trình lãnh đạo hướng khắc phục sửa chữa).

            + Máy điện thoại: các phòng được trang bị điện thoại phải quản lý và sử dụng điện thoại với tinh thần hết sức tiết kiệm. Không sử dụng điện thoại với mục đích của cá nhân.

            + Tất cả các loại tài sản như: Bàn ghế làm việc, dụng cụ quạt trang bị tại phòng nào thì phòng đó cử người chịu trách nhiệm theo dõi quản lý và thực hiện kiểm kê đăng ký hàng năm theo kế hoạch của cơ quan phòng, không được để thất thoát xảy ra. Khi hư hỏng thì phải làm báo có lý do, tình trạng hư hỏng gởi cho bộ cơ sở vật chất để trình Trưởng phòng xem xét giải quyết.

Điều 10: Về công tác tham mưu tài chính:

            - Các tổ có nhu cầu sử dụng kinh phí để phục cho các hoạt động của ngành thì phải lập kế hoạch kinh phí chuyển cho bộ phận tài vụ, bộ phận tài vụ xem xét ý kiến trình Trưởng phòng duyệt. Những nội dung nào không phù hợp hoặc chưa thống nhất theo đề xuất thì kế toán trực tiếp làm việc với Trưởng phòng để giải quyết. Trường hợp xét thấy cần thiết thì Trưởng phòng sắp xếp cả 2 cùng làm việc để trình bày.

            - Kế hoạch kinh phí phải được Trưởng phòng duyệt trước 1 tuần để thực hiện.

            - Hàng tháng (từ ngày 25 tháng trước đến ngày 02 tháng sau) kế toán, thủ quỹ, thủ kho có trách nhiệm đối chiếu các loại hồ sơ sổ sách tài chính, tài sản… trình Trưởng phòng ký duyệt quyết toán không để kéo dài nhiều tháng.

Điều 11: Về bảo mật cơ quan:

            - Những công việc cần bảo mật theo quy định, thì phải thực hiện bảo mật theo đúng nguyên tắc không được tiết lộ tra ngoài. Cán bộ, công chức cơ quan không được tuỳ tiện vào phòng làm việc của văn thư và thủ quỹ.

            - Các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực tài chính, nhân sự, thanh tra, thi cử khi cần thiết cho người ngoài hoặc trong cơ quan xem mượn, đối chiếu thì phải được đồng ý của Trưởng phòng.

            - Khi công chức đến làm việc ngoài giờ hành chính phải xin ý kiến của lãnh đạo phòng và báo cho bảo vệ biết. Công chức cần nghỉ đêm đột xuất tại cơ quan thì báo cho bảo vệ, đến hôm sau thì bảo vệ báo cho lãnh đạo phòng biết.

Điều 12: Về tiếp khách:

            - Khách đến liên hệ công tác (trong và ngoài ngành) không phải là CBQL thì bảo vệ, văn thư hướng dẫn đến các bộ phận có liên quan đến giải quyết công việc. Nếu khách có yêu cầu gặp lãnh đạo phòng thì văn thư xin ý kiến lãnh đạo rồi hướng dẫn khách đến. Bảo vệ và các thành viên trong cơ quan không để người lạ mặt tự ý ra vào ra cơ quan.

            - Khi CBCC tiếp xúc với người nước ngoài phải thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.

            - Cơ quan phòng tổ chức tiếp dân vào sáng thứ 3 và thứ 6 hàng tuần do đó các bộ phận bố trí người có mặt tại cơ quan để giải quyết công việc.

            - Khi giao dịch, tiếp khách cán bộ, công chức cơ quan phòng cần hướng dẫn giải thích cụ thể, rõ ràng, đúng quy định.

Điều 13:Mối quan hệ công tác với cấp trên:

            - Phòng GD-ĐT là cơ quan chuyên môn chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện và sự chỉ đạo và hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở GDĐT .

            - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời theo dịnh kỳ, đột xuất theo quy định và chỉ đạo của UBND huyện và Sở GDĐT Phú Yên.

            - Phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên, phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị những vấn đề không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung.

Điều 14: Mối quan hệ công tác đối với cơ quan hữu quan và cấp dưới:

            1- Mối quan hệ giải quyết công việc giữa PGDĐT với các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UNBD huyện và UBND các xã, thị trấn là quan hệ phối hợp.

            2- Đối với các trường MN-MG, TH, THCS là cơ quan cấp dưới: PGDĐT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của các trường trực thuộc và chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm nếu có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng.

            3- Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động và phạm vị trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc.

            4- Có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của các trường trực thuộc. Định kỳ Trưởng phòng làm việc với các Hiệu trưởng các trường, khi có yêu cầu. Thực hiện tốt thông tin 2 chiều và khi cần thiết phải cử cán bộ đến trường làm việc, trao đổi, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; đồng thời xử lý đúng mức những cán bộ, công chức báo cáo không trung thực và phản ánh thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến việc lãnh đạo điều hành của cơ quan PGDĐT.

Điều 15: Mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo PGDĐT với cấp uỷ Đảng và các đoàn thể quần chúng:

1- Đối với cấp uỷ Đảng: Là mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo về định hướng, để đảm bảo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đựơc giao.

2- Đối với tổ chức Công đoàn là mối quan hệ phối hợp cùng lãnh đạo đoàn viên, cán bộ, công chức hoàn thành tốt công việc được giao.

Điều 16: Mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo PGDĐT với các tổ, các bộ phận thuộc phòng: Là mối quan lệ lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp.

            Các tổ, các bộ phận thuộc phòng, CBCC cơ quan phòng có nhiệm vụ thực hiện sự phân công, chỉ đạo của lãnh đạo phòng và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công với Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công tác đó.

 

Chương III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 17: Quy chế làm việc trong hoạt động cơ quan PGDĐT Tuy An được áp dụng cho mọi CC-VC trong cơ quan Phòng GDĐT và các trường trực thuộc PGDĐT quản lý.

            CC-VC thực hiện tốt quy chế này sẽ được tuyên dương khen thưởng, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật theo quy định của pháp lệnh công chức và theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

            Quy chế này được thông qua cơ quan PGDĐT ngày      / 10/ 2016.

            Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Trong quá trình thực hiện , tuỳ thực tế phát sinh, Trưởng phòng sẽ có những quy định bổ sung hoặc điều chỉnh phù hợp để triển khai thực hiện.

 

                                                                                Tuy An,ngày       tháng 10 năm 2016

Nơi nhận:                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo PGDĐT; 

- CC-VC cơ quan PGDĐT;                                                             

- Lưu VT-TCCB/PGDĐT.                           

                                                                                            

     Trần Văn Thạch