Tên đơn vị- websiteĐiện thoạiThư điện tử-SMASHiệu trưởng
1  Mầm non xã An Chấn01669986759  mnbcanchan.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Thị Tám
2  Mầm non xã An Mỹ0573789185  mnbcanmy.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Thị Thuận
3  Mầm non xã An Thọ0935290585  mnbcantho.pgddttuyan@phuyen.edu.vnTrần Thị Thu Thủy
4  Mầm non An Hòa0936973093  mnbcanhoa.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Thị Hồng
5  Mầm non An Hiệp01656904139  mnbcanhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vnVõ Thị Thu Sương
6  Mầm non An Hải01652734589  mnbcanhai.pgddttuyan@phuyen.edu.vnPhạm Thị Cẩm
7  Mầm non An Cư01678349788  mnbcancu.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Thị Kiều Trinh
8  Mầm non Thị trấn Chí Thạnh01665520400  mnbcchithanhpgddttuyan@phuyen.edu.vnVõ Thị Hoa
9  Mầm non 30/40573865141  mnbcchithanh.pgddttuyan@phuyen.edu.vnBùi Thị Minh Đức
10  Mầm non An Dân01202664329  mnbcandan.pgddttuyan@phuyen.edu.vnHuỳnh Thị Xuân Nữ
11  Mầm non An Thạch0972088278  mnbcanthach.pgddttuyan@phuyen.edu.vnVõ Thị Lượng
12  Mầm non An Ninh Tây01698368698  mnbcanninhtay.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Thị Ái Vân
13  Mầm non An Ninh Đông01668387122  mnbcanninhdong.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Thị Thùy Trang
14  Mầm non An Định0986181428  mnbcandinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vnLê Thị Kim Loan
15  Mầm non An Nghiệp0942934672  mnbcannghiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vnTăng Thị Tuyết Nhi
16  Mầm non An Xuân0915353037  mnbcanxuan.pgddttuyan@phuyen.edu.vnBạch Thị Thanh Liên
17  Mầm non An Lĩnh01682993787  mnbcanlinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Thị Ngọc Bích
18  Tiểu học An Chấn số 10573790132  anchan1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnVõ Đức Toản
19  Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ0573790344  nhtho.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnLê Thanh Sơn
20  Tiểu học An Mỹ số 10572216791  anmy1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnTrần Hưng
21  Tiểu học An Mỹ số 20573789307  anmy2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnPhạm Văn Vân
22  Tiểu học An Thọ0573796109  antho.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnTrần Ngọc Quang
23  Tiểu học An Hòa số 1057782858  anhoa1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnVõ Sĩ Lai
24  Tiểu học An Hòa số 20573782418  anhoa2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Văn Thừa
25  Tiểu học An Hải0573781011  anhai.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnVõ Văn Ngọc
26  Tiểu học An Hiệp số 10573774112  anhiep1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Thị Thu Nguyệt
27  Tiểu học An Hiệp số 20576274435  anhiep2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnTrần Ngọc Bích
28  Tiểu học An Cư số 10573507114  ancu1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Duy Quang
29  Tiểu học An Cư số 20572234344  ancu2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Văn Hoàng
30  Tiểu học Thị trấn Chí Thạnh số 10982923112  chithanh1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnTrương Sĩ Hoàng
31  Tiểu học Ngân Sơn0573865001  nganson.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnVõ Thị Hồng Hảo
32  Tiểu học An Dân số 10573767982  andan1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnLê Văn Tỵ
33  Tiểu học An Dân số 20573866368  andan2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Thị Nhụy
34  Tiểu học An Ninh Tây số 10573755124  anninhtay1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Quang Diệp
35  Tiểu học An Ninh Tây số 20573755140  anninhtay2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Văn Nơi
36  Tiểu học An Ninh Đông số 10573754112  anninhdong1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnTrần Văn Ân
37  Tiểu học An Ninh Đông số 201678853005  anninhdong2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Văn Ngọc
38  Tiểu học An Thạch0573507542  anthach.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Đức Trung
39  Tiểu học An Định0573779522  andinh.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnTrần Văn Bình
40  Tiểu học An Nghiệp0573865602  annghiep.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnPhan Thị Hương
41  Tiểu học An Xuân0572216779  anxuan.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Thị Long
42  Tiểu học An Lĩnh0573779575  anlinh.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Tấn Hữu
43  Trung học cơ sở Trần Rịa0573790213  tranria.pgddttuyan@phuyen.edu.vnĐặng Ngọc Tiếp
44  Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình0573789188  ntbinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Thị Thanh Hải
45  Trung học cơ sở An Dương Vương0573796106  advuong.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Tấn Đạt
46  Trung học cơ sở Lê Văn Tám0573782845  lvtam.pgddttuyan@phuyen.edu.vnĐào Văn Hưng
47  Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng0573782383  htkhang.pgddttuyan@phuyen.edu.vnHuỳnh Anh Vương
48  Trung học cơ sở An Hiệp0573778272  anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vnTrần Kim Hoàng
49  Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng0573865140  dthoang.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Tấn Nam
50  Trung học cơ sở Võ Trứ0573865620  votru.pgddttuyan@phuyen.edu.vnTrần Mỹ Thạnh
51  Trung học cơ sở Lê Duẩn0573865502  leduan.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Như Khoa
52  Trung học cơ sở Ngô Mây0573754150  ngomay.pgddttuyan@phuyen.edu.vnNguyễn Ngọc Thu